LỊCH TÀU NỘI ĐỊA THÁNG 11 NĂM 2018

Thứ năm - 01/11/2018 11:00
HẢI PHÒNG - CỬA LÒ - ĐÀ NẴNG - VŨNG TÀU - HCM
Với hơn 150 chuyến / tháng chạy 13 tuyến nội địa, thông tin liên hệ đề nghị Quý vị gọi Tel: 0225.6285396 (Ms.Kim )
 
1. HAI PHONG to NGHE AN        
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
NGHE AN
Remark
1 BIEN DONG TRADER 801S 01-Nov-18 01-Nov-18 TC128 - CUA LO 
2 PHUC KHANH 156N 03-Nov-18 03-Nov-18 CHUA VE - CUA LO
3 VIETSUN INTEGRITY 334S 05-Nov-18 05-Nov-18 TC128 - CUA LO 
4 PHUC HUNG 058N 07-Nov-18 07-Nov-18 CHUA VE - CUA LO
5 BIEN DONG TRADER 802S 09-Nov-18 10-Nov-18 TC128 - CUA LO 
6 VIETSUN INTEGRITY 335S 13-Nov-18 13-Nov-18 TC128 - CUA LO 
7 BIEN DONG TRADER 803S 17-Nov-18 18-Nov-18 TC128 - CUA LO 
8 VIETSUN INTEGRITY 336S 21-Nov-18 21-Nov-18 TC128 - CUA LO 
9 BIEN DONG TRADER 804S 25-Nov-18 26-Nov-18 TC128 - CUA LO 
10 VIETSUN INTEGRITY 337S 29-Nov-18 29-Nov-18 TC128 - CUA LO 
2. HAI PHONG to DA NANG        
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
DA NANG
Remark
1 HAIAN BELL 058S 02-Nov-18 03-Nov-18 HAP - TIEN SA
2 ATLANTIC OCEAN 226S 02-Nov-18 04-Nov-18 CHUA VE - TIEN SA
3 VINAFCO 28 0243 07-Nov-18 09-Nov-18 CHUA VE - TIEN SA
4 HAIAN BELL 059S 09-Nov-18 10-Nov-18 HAP - TIEN SA
5 ATLANTIC OCEAN 227S 11-Nov-18 13-Nov-18 CHUA VE - TIEN SA
6 HAIAN BELL 060S 16-Nov-18 17-Nov-18 HAP - TIEN SA
7 VINAFCO 28 0245 16-Nov-18 17-Nov-18 CHUA VE - TIEN SA
8 ATLANTIC OCEAN 225S 20-Nov-18 22-Nov-18 CHUA VE - TIEN SA
9 HAIAN BELL 061S 23-Nov-18 24-Nov-18 HAP - TIEN SA
10 VINAFCO 28 0247 24-Nov-18 26-Nov-18 CHUA VE - TIEN SA
11 HAIAN BELL 062S 30-Nov-18 01-Dec-18 HAP - TIEN SA
3. HAI PHONG to VUNG TAU      
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA
VUNG TAU
Remark
1 HAIAN PARK 143S 01-Nov-18 02-Nov-18 HAP - TCIT
2 HAIAN TIME 138S 04-Nov-18 06-Nov-18 HAP - TCIT
3 HAIAN PARK 144S 08-Nov-18 10-Nov-18 HAP - TCIT
4 HAIAN TIME 139S 12-Nov-18 14-Nov-18 HAP - TCIT
5 HAIAN PARK 145S 14-Nov-18 16-Nov-18 HAP - TCIT
6 HAIAN TIME 140S 18-Nov-18 20-Nov-18 HAP - TCIT
7 HAIAN PARK 146S 21-Nov-18 23-Nov-18 HAP - TCIT
8 HAIAN TIME 141S 26-Nov-18 28-Nov-18 HAP - TCIT
9 HAIAN PARK 147S 28-Nov-18 30-Nov-18 HAP - TCIT
4. HAI PHONG to HCM        
SQ Vessel VOY No. ETD HPH ETA HCM Remark
1 TAN CANG PIONEER 1836S 01-Nov-18 03-Nov-18 TC128 - TCHP
2 BIEN DONG TRADER 801S 01-Nov-18 04-Nov-18 TC128 - BEN NGHE
3 MY PROMOTE 1830S 03-Nov-18 04-Nov-18 VNHP - VICT
4 TAN CANG VICTORY 1837S 03-Nov-18 05-Nov-18 TC189 - TCHP
5 TAN CANG GLORY 1832S 04-Nov-18 07-Nov-18 TC128 - TCHP
6 TAN CANG PIONEER 1836S 04-Nov-18 07-Nov-18 TC128 - TCHP
7 VIETSUN PACIFIC 1833S 04-Nov-18 07-Nov-18 TC 128 - BEN NGHE
8 VSICO PIONEER 1838S 06-Nov-18 07-Nov-18 VNHP - VICT
9 TAN CANG FOUNDATION 1840S 07-Nov-18 09-Nov-18 TC189 - TCHP
10 VAN LY 08S 07-Nov-18 10-Nov-18 TC 128 - BEN NGHE
11 TAN CANG PIONEER 1837S 08-Nov-18 10-Nov-18 TC189 - TCHP
12 MY PROMOTE 1836S 09-Nov-18 10-Nov-18 VNHP - VICT
13 TAN CANG VICTORY 1838S 10-Nov-18 12-Nov-18 TC128 - TCHP
14 TAN CANG GLORY 1833S 11-Nov-18 14-Nov-18 TC128 - TCHP
15 MY PROMOTE 1831S 11-Nov-18 12-Nov-18 VNHP - VICT
16 TAN CANG FOUNDATION 1841S 14-Nov-18 16-Nov-18 TC128 - TCHP
17 VIETSUN PACIFIC 1834S 12-Nov-18 15-Nov-18 TC 128 - BEN NGHE
18 VSICO PIONEER 1839S 14-Nov-18 14-Nov-18 VNHP - VICT
19 TAN CANG PIONEER 1838S 15-Nov-18 17-Nov-18 TC 189 - TCHP
20 VAN LY 09S 15-Nov-18 18-Nov-18 TC 128 - BEN NGHE
21 TAN CANG VICTORY 1839S 17-Nov-18 19-Nov-18 TC189 - TCHP
22 MY PROMOTE 1837S 17-Nov-18 17-Nov-18 VNHP - VICT
23 TAN CANG GLORY 1834S 18-Nov-18 21-Nov-18 TC128 - TCHP
24 VIETSUN PACIFIC 1835S 20-Nov-18 23-Nov-18 TC 128 - BEN NGHE
25 TAN CANG FOUNDATION 1842S 21-Nov-18 23-Nov-18 TC128 - TCHP
26 VAN LY 10S 23-Nov-18 26-Nov-18 TC 128 - BEN NGHE
27 VIETSUN PACIFIC 1836S 28-Nov-18 01-Dec-18 TC 128 - BEN NGHE
5. NGHE AN to HCM        
SQ Vessel VOY No. ETD
NGHE AN
ETA HCM Remark
1 BIEN DONG TRADER 801S 02-Nov-18 04-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
2 VIETSUN INTEGRITY 334N 06-Nov-18 09-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
3 BIEN DONG TRADER 802S 10-Nov-18 13-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
4 VIETSUN INTEGRITY 335S 14-Nov-18 17-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
5 BIEN DONG TRADER 803S 18-Nov-18 21-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
6 VIETSUN INTEGRITY 336S 22-Nov-18 25-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
7 BIEN DONG TRADER 804S 26-Nov-18 29-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
8 VIETSUN INTEGRITY 337S 30-Nov-18 03-Dec-18  CUA LO - BEN NGHE
9 NASICO NAVIGATOR 027N 02-Nov-18 05-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
10 PHUC KHANH 156N 04-Nov-18 06-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
11 PHUC HUNG 058N 08-Nov-18 10-Nov-18  CUA LO - BEN NGHE
6. DA NANG to HO CHI MINH      
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA HCM Remark
1 HAIAN BELL 058S 03-Nov-18 05-Nov-18 TIEN SA - VICT
2 HAIAN BELL 059S 10-Nov-18 12-Nov-18 TIEN SA - VICT
3 HAIAN BELL 060S 17-Nov-18 19-Nov-18 TIEN SA - VICT
4 HAIAN BELL 061S 24-Nov-18 26-Nov-18 TIEN SA - VICT
5 HAIAN BELL 062S 01-Dec-18 03-Dec-18 TIEN SA - VICT
7. VUNG TAU to HCM      
SQ Vessel VOY No. ETD
VUNG TAU
ETA HCM Remark
1 HAIAN PARK 143S 03-Nov-18 03-Nov-18 TCIT/CMIT - VICT
2 HAIAN TIME 138S 07-Nov-18 07-Nov-18 TCIT/CMIT - VICT
3 HAIAN PARK 144S 10-Nov-18 10-Nov-18 TCIT/CMIT - VICT
4 HAIAN TIME 139S 14-Nov-18 14-Nov-18 TCIT/CMIT - VICT
5 HAIAN PARK 145S 17-Nov-18 17-Nov-18 TCIT/CMIT - VICT
6 HAIAN TIME 140S 21-Nov-18 21-Nov-18 TCIT/CMIT - VICT
7 HAIAN PARK 146S 24-Nov-18 24-Nov-18 TCIT/CMIT - VICT
8 HAIAN TIME 141S 28-Nov-18 28-Nov-18 TCIT/CMIT - VICT
9 HAIAN PARK 147S 01-Dec-18 01-Dec-18 TCIT/CMIT - VICT
8. HCM to DA NANG        
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA
DA NANG
Remark
1 HAIAN TIME 137N 01-Nov-18 02-Nov-18  VICT- TIEN SA
2 M.VSHIP 0330 06-Nov-18 08-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
3 HAIAN TIME 138N 08-Nov-18 09-Nov-18  VICT- TIEN SA
4 VINAFCO 26 0392 09-Nov-18 11-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
5 M.VSHIP 0332 14-Nov-18 17-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
6 HAIAN TIME 139N 15-Nov-18 16-Nov-18  VICT- TIEN SA
7 VINAFCO 26 0246 18-Nov-18 20-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
8 HAIAN TIME 140N 22-Nov-18 23-Nov-18  VICT- TIEN SA
9 M.VSHIP 0334 22-Nov-18 25-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
10 VINAFCO 26 0396 26-Nov-18 28-Nov-18 BEN NGHE - TIEN SA
11 HAIAN TIME 141N 29-Nov-18 30-Nov-18  VICT- TIEN SA
9. HCM to NGHE AN        
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA
 NGHE AN
Remark
1 VIETSUN PACIFIC 1834N 07-Nov-18 10-Nov-18 BEN NGHE - CUA LO
2 VIETSUN PACIFIC 1835N 15-Nov-18 18-Nov-18 BEN NGHE - CUA LO
3 VIETSUN PACIFIC 1836N 23-Nov-18 26-Nov-18 BEN NGHE - CUA LO
10. HCM to Hai Phong        
SQ Vessel VOY No. ETD HCM ETA HP Remark
1 VIETSUN INTEGRITY 334N 01-Nov-18 04-Nov-18 BEN NGHE - TC128
2 TAN CANG FOUNDATION 1840N 02-Nov-18 06-Nov-18 TCHP - TC189
3 PHUC HUNG 058N 03-Nov-18 06-Nov-18 BEN NGHE - CHUA VE
4 VAN LY 08N 03-Nov-18 07-Nov-18 BEN NGHE - TC128
5 VINAFCO 28 0242 03-Nov-18 07-Nov-18 BEN NGHE - CHUA VE
6 HAIAN PARK 143N 04-Nov-18 06-Nov-18 VICT - HAP
7 TAN CANG PIONEER 1836N 04-Nov-18 07-Nov-18 TCHP - TC189
8 BIEN DONG TRADER 802N 05-Nov-18 08-Nov-18 BEN NGHE - TC128
9 HAIAN BELL 058N 06-Nov-18 08-Nov-18 VICT - HAP
10 TAN CANG VICTORY 1837N 06-Nov-18 09-Nov-18 TCHP - TC128
11 TAN CANG GLORY 1832N 07-Nov-18 10-Nov-18 TCHP - TC128
12 TAN CANG FOUNDATION 1841N 10-Nov-18 13-Nov-18 TCHP - TC128
13 VIETSUN INTEGRITY 335N 09-Nov-18 12-Nov-18 BEN NGHE - TC128
14 HAIAN PARK 144N 11-Nov-18 13-Nov-18 VICT - HAP
15 TAN CANG PIONEER 1837N 11-Nov-18 14-Nov-18 TCHP - TC189
16 VAN LY 09N 11-Nov-18 15-Nov-18 BEN NGHE - TC128
17 VINAFCO 28 0244 12-Nov-18 15-Nov-18 BEN NGHE - CHUA VE
18 HAIAN BELL 059N 13-Nov-18 15-Nov-18 VICT - HAP
19 TAN CANG VICTORY 1838N 13-Nov-18 16-Nov-18 TCHP - TC189
20 BIEN DONG TRADER 803N 13-Nov-18 16-Nov-18 BEN NGHE - TC128
21 TAN CANG GLORY 1833N 14-Nov-18 17-Nov-18 TCHP - TC128
22 TAN CANG FOUNDATION 1842N 17-Nov-18 20-Nov-18 TCHP - TC128
23 VIETSUN INTEGRITY 336N 17-Nov-18 20-Nov-18 BEN NGHE - TC128
24 HAIAN PARK 145N 18-Nov-18 20-Nov-18 VICT - HAP
25 TAN CANG PIONEER 1838N 18-Nov-18 20-Nov-18 TCHP - TC189
26 VAN LY 10N 19-Nov-18 23-Nov-18 BEN NGHE - TC128
27 HAIAN BELL 060N 20-Nov-18 22-Nov-18 VICT - HAP
28 TAN CANG VICTORY 1839N 20-Nov-18 23-Nov-18 TCHP - TC189
29 VINAFCO 28 0246 20-Nov-18 24-Nov-18 BEN NGHE - CHUA VE
30 TAN CANG GLORY 1834N 21-Nov-18 24-Nov-18 TCHP - TC128
31 BIEN DONG TRADER 804N 21-Nov-18 24-Nov-18 BEN NGHE - TC128
32 TAN CANG FOUNDATION 1843N 24-Nov-18 27-Nov-18 TCHP - TC128
33 HAIAN PARK 146N 25-Nov-18 27-Nov-18 VICT - HAP
34 VIETSUN INTEGRITY 337N 25-Nov-18 28-Nov-18 BEN NGHE - TC128
35 HAIAN BELL 061N 27-Nov-18 29-Nov-18 VICT - HAP
36 HAIAN PARK 147N 02-Dec-18 04-Dec-18 VICT - HAP
37 HAIAN BELL 062N 04-Dec-18 06-Dec-18 VICT - HAP
11. DA NANG to Hai Phong        
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA HP Remark
1 HAIAN TIME 137N 02-Nov-18 03-Nov-18 TIEN SA - HAP
2 VINAFCO 26 390DH 03-Nov-18 04-Nov-18 TIEN SA - CHUA VE
3 M.VSHIP 392DH 09-Nov-18 10-Nov-18 TIEN SA - CHUA VE
4 HAIAN TIME 138N 09-Nov-18 11-Nov-18 TIEN SA - HAP
5 VINAFCO 26 392DH 12-Nov-18 13-Nov-18 TIEN SA - CHUA VE
6 HAIAN TIME 139N 16-Nov-18 17-Nov-18 TIEN SA - HAP
7 M.VSHIP 332DH 17-Nov-18 18-Nov-18 TIEN SA - CHUA VE
8 VINAFCO 26 394DH 20-Nov-18 22-Nov-18 TIEN SA - CHUA VE
9 HAIAN TIME 140N 23-Nov-18 25-Nov-18 TIEN SA - HAP
10 M.VSHIP 334DH 25-Nov-18 27-Nov-18 TIEN SA - CHUA VE
11 VINAFCO 26 396DH 25-Nov-18 27-Nov-18 TIEN SA - CHUA VE
12 HAIAN TIME 141N 30-Nov-18 01-Dec-18 TIEN SA - HAP
12. DA NANG to NGHE AN        
SQ Vessel VOY No. ETD
DA NANG
ETA
 NGHE AN
Remark
1 NASICO NAVIGATOR 027N 01-Nov-18 02-Nov-18 TIEN SA - CUA LO
13. NGHE AN to Hai Phong        
SQ Vessel VOY No. ETD
NGHE AN
ETA HP Remark
1 VIETSUN PACIFIC 1833N 03-Nov-18 03-Nov-18  CUA LO - TC128
2 VIETSUN PACIFIC 1834N 11-Nov-18 11-Nov-18  CUA LO - TC128
3 VIETSUN PACIFIC 1835N 19-Nov-18 19-Nov-18  CUA LO - TC128
4 VIETSUN PACIFIC 1836N 27-Nov-18 27-Nov-18  CUA LO - TC128

Nguồn tin: Viet Logistics / Shipping Dept

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://vietlogitics.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên tách phí THC khỏi cước biển hay không?

Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay8,125
  • Tháng hiện tại181,525
  • Tổng lượt truy cập23,099,300
 
Skype-logo
Skype-logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây